Co představuje mediace prostřednictvím zapsaného mediátora?

[29.3.2023] [ČLÁNEK MEDIACE]

Kdo je zapsaný mediátor?

Zapsaným mediátorem je fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů, vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Ministerstvo spravedlnosti zapíše na základě žádosti do seznamu mediátorů fyzickou osobu, která je způsobilá k právním úkonům (svéprávná), bezúhonná, získala vysokoškolské vzdělání a složila zkoušku mediátora (nebo jí byla uznána kvalifikace dle jiného právního předpisu) a nebyla v posledních 5 letech před podáním žádosti vyškrtnutá ze seznamu (postupem dle § 22 odst. 4 z. m.).

Zapsaný mediátor vykoná mediaci osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí. Výkon této profese probíhá na základě z. m., nikoli živnosti.

Dohled nad činností mediátora vykonává Ministerstvo spravedlnosti ČR v případě mediátorů-neadvokátů a Česká advokátní komora v případě mediátorů-advokátů.

Mezi hlavní povinnosti zapsaného mediátora patří zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace.

Jaké plynou klientům výhody, je-li mediace vedena zapsaným mediátorem?

Zahájením mediace prostřednictvím zapsaného mediátora dochází současně ke stavení promlčecích a prekluzivních lhůt. Je-li tato mediace vedená zapsaným mediátorem ukončena uzavřením mediační dohody (dle z. m.), může být následně předložena soudu ke schválení.

O tom, zda soud schvaluje takto uzavřenou mediační dohodu, či nikoli, rozhodne nejpozději do 30 dnů od zahájení smírčího řízení. V případě jejího schválení soudem obdrží strany usnesení o schválení smíru, tj. exekuční titul. Poplatek za schválení této mediační dohody soudem bez ohledu na hodnotu sporu činí pouze 500 Kč.

Detailně je institut zapsaného mediátora rozebrán v nové knize mediace Nejen zapsaný mediátor v praxi II.: právní minimum pro mediátory.

Autorka: Mgr. Ing. Pavla Ranglová │právník & zapsaná mediátorka & rozhodce & autorizovaná osoba pro „realitní zkoušku“│