Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY NAKLADATELSTVÍ S.Europe, s.r.o.

účinné od 1. 3. 2019, vztahující se na prodej publikací

Společnost S.Europe, s.r.o., se sídlem Hrabákova 1861/1, Moravská Ostrava,702 00, identifikační číslo: 268 33 026, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27916,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodů umístěných na internetové adrese:

http://www.seurope.cz

 1. Úvodní ustanovení

  Tyto obchodní podmínky společnosti S.Europe, s.r.o., se sídlem Hrabákova 1861/1, Moravská Ostrava, 702 00, identifikační číslo: 268 33 026, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27916, dále jen („Prodávající) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, kterou Prodávající uzavírá se svými zákazníky, jakožto Kupujícími, prostřednictvím svého internetového obchodu, který je umístěn na webové adrese: http://www.seurope.cz (dále jen „e-shop“).

  Nabídka odborných publikací Prodávajícího (dále jen „publikací“), její ceny, poskytování slev a tyto obchodní podmínky jsou platné výhradně na území České republiky. V případě objednávek ze zahraničí budou ve výsledné ceně zohledněny také další náklady, které s touto transakcí do zahraničí souvisí, a poplatky s tímto spojené, tedy nebudou odpovídat výsledným cenám uváděným v e-shopu.

  Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kontaktní údaje prodávajícího:
S.Europe, s.r.o.
Hrabákova 1861/1
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 268 33 026
DIČ: CZ  268 33 026
Tel.: 596 112 269
728 38 44 44
e-mail: info@seurope.cz

 1. Uživatelský účet

  Kupující má možnost přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží, a to na základě své registrace provedené na webové stránce (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje, které Kupující uvede v uživatelském účtu, je při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, současně Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  1. Uzavření kupní smlouvy v souladu s § 1724–1788, Občanského zákoníku, v platném znění

  Zákazník vybráním zboží z nabídky Prodávajícího a jeho následným objednáním činí návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen objednávka), a to prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře a souhlas zákazníka s obchodními podmínkami.

  Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem doručení akceptace tohoto návrhu, a to ze strany Prodávajícího, odeslané na e-mailovou adresu zákazníka. V případě, že k takovéto akceptaci ze strany Prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (tj. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

  Způsob dodání

  Zboží Prodávajícího je odesíláno prostřednictvím: České pošty nebo prostřednictvím kurýrních služeb – PPL, popř. GLS nebo IN TIME (není-li sjednáno jinak), a to do 3 pracovních dnů od akceptace objednávky ze strany Prodávajícího.

  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  Dále v případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  Cena, náklady na dodání a způsob platby

  Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH a všech poplatků s prodejem souvisejících. V ceně nejsou zahrnuty náklady na dodání, které jsou uváděny samostatně. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu Prodávajícího.

  Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží uhradí zákazník následujícími způsoby

  • v hotovosti, bezhotovostně kartou, bezhotovostně kartou v místě určeném zákazníkem v objednávce,
  • bankovním převodem.

  V případě platby na dobírku je cena zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením plné kupní ceny zboží.

  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

  Náklady na dodání

  K ceně objednávky bude připočten poplatek za poštovné a balné. Tato částka v případě doručení prostřednictvím České pošty a kurýrní služby činí 99 Kč, vč. DPH. V případě dobírky je navíc k poštovnému připočítána částka, jež je účtována Českou poštou dle aktuálního ceníku.

  Při nákupu zboží v hodnotě 1 500 Kč a výše není poštovné a balné zákazníkovi účtováno.

  Právo na odstoupení od kupní smlouvy

  Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zásilky. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Pro tyto účely může zákazník použít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, přičemž náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu nese v plné výši zákazník.

  Zákazník nemůže odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě, byla-li uhrazena kupní cena Kupujícím, vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen společně se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  Zpět lez přijmout jen zboží nepoškozené a nepoužité. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 dnů po přijetí zákazníkem vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku zákazníka na vrácení ceny zboží.

  Formulář na odstoupení od smlouvy můžete stáhnout zde.

  Záruční doba, práva z vadného plnění, reklamační podmínky

  Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí úpravou obecně závazných předpisů – zejména ustanovením § 1914–1925 (tj. řádné plnění), § 2099–2117 (tj. práva z vadného plnění, záruka za jakost), § 2161–2174 (tj. zvláštní ustanovení o prodeji zboží) Občanského zákoníku.

  Zákazník je povinen zboží dodané prodávajícímu prohlédnout a zkontrolovat, a to bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Pokud je zásilka se zbožím v okamžiku převzetí poškozena, je zákazník povinen neprodleně informovat jak přepravce (zápisem v listu převzetí zásilky), tak

  Prodávajícího, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě zjištěných vad je zákazník povinen Prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem (info@seurope.cz), popř. písemně, a to nejpozději do 2 dnů od převzetí.

  Je-li dodané zboží vadné, může zákazník uplatnit reklamaci (tj. práva z vadného plnění) u Prodávajícího osobně na adrese jeho sídla S.Europe, s.r.o., Hrabákova 1861/1, Moravská Ostrava, 702 00, popř. zasláním reklamovaného zboží na tuto adresu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od zákazníka:

  • reklamované zboží,
  • kopii platné faktury či jiného nahrazujícího dokladu o prodeji, který Prodávající zasílá zákazníkovi v zásilce spolu se zbožím,
  • oznámení o vadách – které musí obsahovat: jméno a bydliště zákazníka, jeho e-mail a telefonický kontakt, číslo objednávky, číslo vystavené faktury, datum vystavení faktury, popis vady a případně toho, jak vada vznikla.

  Reklamované zboží musí být kompletní, zabalené ve vhodném obalu. Reklamace se nevztahuje na zboží poškozené mechanicky (roztržené, propálené, prořízlé apod.), poškozené přírodními živly (voda, oheň apod.), poškozené nesprávným používáním v rozporu s běžnými zásadami používání daného zboží nebo chybnou manipulací se zbožím.

  Prodávající nepřebírá odpovědnost za zboží reklamované po uplynutí záruční doby, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na zboží reklamované po uplynutí záruční doby, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží, nelze uplatnit reklamaci. Prodávající vyřídí reklamaci v co nejkratší možné době nebo podá zákazníkovi zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace. Maximální doba trvání reklamace je 30 dnů. Reklamační doba běží ode dne přijetí reklamace. Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace pouze v případě, že je reklamace uznána za oprávněnou.

  V závislosti na druhu vady a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy má zákazník možnost se domáhat zejména toho, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení ceny zboží.

  1. Ochrana osobních údajů

  Veškeré osobní údaje, které zákazník uvádí, podléhají ochraně dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

  Kupující souhlasí se zpracováním těchto nových osobních údajů a bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje Prodávajícího a aktuální seznam jeho kontaktních údajů pro styk se zákazníky.

  Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího. Tento souhlas může zákazník kdykoliv vůči Prodávajícímu odvolat.

  1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

  1. Elektronická evidence tržeb

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

  Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  1. Závěrečná ustanovení

  Obchodní podmínky může Prodávající měnit či doplňovat. Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platných v okamžiku odeslání objednávky (tj. návrhu na uzavření kupní smlouvy) ze strany zákazníka. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho registraci či uvedenou zákazníkem na objednávce.

  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  V Ostravě dne 1. 3. 2019