Jak probíhá mediace v trestním řízení?

[29.3.2023] [ČLÁNEK MEDIACE]

Co přesně znamená a jak probíhá mediace v trestním řízení?

Mediace v trestním řízení je upravena zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě (dále jen z. p. m. s.). Od účinnosti tohoto zákona, tedy od roku 2001, započali v oblasti trestního řízení působit mediátoři Probační a mediační služby.

Na základě z. p. m. s. byla zřízena Probační a mediační služba ČR (dále jen PMS), která provádí v rozsahu stanoveném zákonem úkoly probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení.

PMS je organizační složkou státu. Plnění úkolů Probační a mediační služby ve vztahu k soudům, státním zastupitelstvím a orgánům Policie České republiky zajišťují její střediska, která působí v sídlech okresních soudů nebo naroveň jim postavených obvodních či městských soudů (dále jen „okresní soudy“).

Mediací se pro účely z. p. m. s. rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným, dále činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávanou v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného. Mediace poskytovaná PMS je bezplatná.

Pro doplnění výše popsané zákonné definice uvádím, že mediací v trestněprávní oblasti nazýváme osobní, dobrovolné a přímé setkání oběti a pachatele trestného činu za účasti mediátora PMS. Poškozenému tento typ mediace nabízí možnost pochopení příčin jednání a okolností, v jejichž důsledku došlo ke spáchání trestného činu, což je velkým přínosem zejména pro jeho vlastní vyrovnání se s nově vzniklou situací.

Obviněnému pak umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, vysvětlení svého jednání a snahu o narovnání důsledků spáchaného trestného činu. V kontextu informací popsaných výše mediace výrazně zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody.

Tento typ mediačního procesu probíhá souběžně s trestním řízením a jeho výsledky jsou v něm také zohledněny.

V případě, že vzhledem k okolnostem nelze mediaci uskutečnit, realizují úředníci a asistenti PMS tzv. jiné odborné činnosti směřující k urovnání konfliktního stavu.

Náplní těchto odborných činností je spolupráce pracovníka PMS s pachatelem trestného činu, obětí, zástupci postižené komunity a dalších osob. Z tohoto vyplývá, že zákon v sobě zahrnuje předpoklad, že alternativní tresty a opatření mají být nejen ukládány a následně řádně kontrolovány, ale k jejich uplatnění je také nezbytné řádně připravit a shromáždit pro soudy a státní zástupce důležité informace o pachatelích, situaci oběti, včetně dalších dopadů trestné činnosti a případných rizik. To vše z důvodu, aby uložené alternativní sankce či opatření, popř. aplikace tzv. odklonů v trestním řízení byly pachateli doslova „ušity na míru“ a tímto byl posílen předpoklad, že uložený trest bude řádně vykonán a trestná činnost se nebude v budoucnu opakovat. Výstupem je poté ucelená zpráva pro soudce či státní zástupce.

V čem spočívá další činnost mediátora Probační a mediační služby aj. naleznete v nové knize mediace Nejen zapsaný mediátor v praxi I.: vhled do mediace, která se nachází v našem e-shopu na tomto webu.

Autorka: Mgr. Ing. Pavla Ranglová │právník & zapsaná mediátorka & rozhodce & autorizovaná osoba pro „realitní zkoušku“│