Zkouška odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele – detailní informace

PODÍLÍME SE NA ORGANIZACI STÁTNÍ ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI REALITNÍCH ZPROSTŘEDKOVA­TELŮ, dále je používán zkrácený termín „realitní zkouška“, KTEROU POŘÁDÁ autorizovaná osoba pro zkoušky odborné způsobilosti realitních zprostředkovatelů, Mgr. Ing. Pavla Ranglová, spolu se svými kolegy v OSTRAVĚ. Autorizace jí byla udělena na počátku roku 2021 pro profesní kvalifikaci: 66–042-M Realitní zprostředkovatel, a to Ministerstvem pro místní rozvoj.

V roce 2024 zkoušky probíhají v těchto termínech: 31. 1. 2024; 29. 2. 2024, popř. budou vypsány další termíny.

Poplatek za zkoušku je 10.000 Kč.

Maximální počet účastníků zkoušky je v každém termínu maximálně 5.

Veškeré DETAILNÍ INFORMACE O „REALITNÍ ZKOUŠCE“ naleznete níže, termíny a informace o „zkouškové komisi“ také na stránkách Národní kvalifikace: https://www.narodnikvalifikace.cz/…nglova_Pavla.

V případě úspěšného složení této „realitní zkoušky obdrží "uchazeč o zkoušku“ OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ KVALIFIKACI, nezbytné pro výkon vázané živnosti realitního zprostředkovatele v souladu se zákonem č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování.

MÍSTO KONÁNÍ „realitní zkoušky“: S. EUROPE, s. r. o., (PORADENSKÁ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE & NAKLADATELSTVÍ v oblasti MEDIACE & PRÁVA & REALIT), Hrabákova 1, Ostrava – Moravská Ostrava (budova se nachází v centru Ostravy, vedle Krajského soudu, vchod je naproti parkovišti SPŠ Elektrotechnická, ul. Kratochvílova).

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKU: bezprostředně po obdržení formuláře na konkrétní Vámi požadovaný termín zkoušky, který vyplníte v sekci Zkoušky Vám bude zaslána „Přihláška ke zkoušce ověřující dosažení odborné způsobilosti“ (vytvořená Ministerstvem pro místní rozvoj, dle § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb.) a podklady k úhradě poplatku za "realitní zkoušku“. V případě dalších dotazů kontaktujte telefonicky, popř. e-mailem autorizovanou osobu Mgr. Ing. Pavlu Ranglovou (tel.: +420 728 38 44 44; pavla.ranglova@seznam.cz).

Po obdržení přihlášky a uhrazení poplatku za „realitní zkoušku“ budou uchazeči o zkoušku zaslány AKTUÁLNÍ OTÁZKY K PÍSEMNÉMU TESTU (v souladu s legislativními pokyny bez odpovědí) – ukázku nalezete zde: pdf, současně také DOPORUČENÝ SEZNAM LITERATURY KE ZKOUŠCE.

Je možné (nikoliv povinné) si DOMLUVIT INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE ke zkoušce, popř. je možné (nikoliv povinné) ZÚČASTNIT SE KURZU KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA REALITNÍNHO ZPROSTŘEDKOVATELE (NEJEN NA „REALITNÍ ZKOUŠKU“), informace zde

V posledních letech se vedly velmi rozsáhlé diskuse, že je třeba upravit požadavky na zvýšení kvality znalostí, dovedností a profesní odbornosti na poli poskytování realitních služeb. Celý tento dlouhý a rozsáhlý proces byl završen přijetím zákona o Realitním zprostředkování (zákon č. 39/2020 Sb.), tzv. „realitního zákona“. Do doby účinnosti tohoto „realitního zákona“ (3.3. 2020) bylo možné vykonávat činnost realitního zprostředkovatele na základě volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“.

Od účinnosti tohoto „realitního zákona“ (tedy od 3.3. 2020) lze vykonávat činnost realitního zprostředkovatele na základě vázané živnosti s názvem Realitní zprostředkování.

Odbornou způsobilost lze doložit zkouškou odborné způsobilosti, která probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací (NSK) a podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.

Pro získání vázané živnosti je nezbytné doložit živnostenskému úřadu tzv. odbornou způsobilost, tedy splnění některé z následujících podmínek:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání, • vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu, • vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo • profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Pro „realitní zkoušky“ jsou Ministerstvem pro místní rozvoj stanoveny „zkouškové okruhy“:

Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit.

Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit.

Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele.

Vykonávání činností realitního zprostředkovatele.

Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele.

Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu.

„REALITNÍ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE 3 ČÁSTÍ: A.PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY; B.ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY; C.PRAKTICKÁ ČÁST ZKOUŠKY a ÚSTNÍ OVĚŘENÍ

Níže shrnutí obsahu jednotlivých částí zkoušky:

Ad. A) PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY

Písemný test obsahuje 24 uzavřených otázek (ke každému kritériu, které se ověřuje písemně, jsou v testu 2 otázky). U každé otázky zájemce o zkoušku vybírá ze 3 možných odpovědí (a; b; c), z nichž pouze 1 odpověď bude správná. Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Doba trvání písemného testu je 45 minut.

Otázky písemného testu ověřují tyto znalosti uchazeče o zkoušku: Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti: (Zákon o realitním zprostředkování, 39/2020 Sb., v platném znění; Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: týkajících se činností (práv a povinností) spojených s prodejem/koupí, nájmu nemovitých věcí; Ustanovení zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů: souvisejících s činností realitního zprostředkovatele, tzn. zejména části první až třetí; Ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: souvisejících s činností realitního zprostředkovatele, tzn. zejména části první až čtvrté (hlava 1.); Ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů: souvisejících s nakládáním, užíváním a zpeněžováním nemovitých věcí; Daň z nabytí, daně z příjmu fyzických a právnických osob: ve vztahu k prodeji/koupi nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty při prodeji/koupi, nájmu nemovitých věcí; Ustanovení zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů: z hlediska povinností stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek tzn. zejména § 6 – 8., Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů: a to v ustanoveních souvisejících s činností realitního zprostředkovatele; Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele); využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele (orientovat se v základních principech marketingu při prodeji/koupi, nájmu nemovité věci, dále orientovat se v oblasti inzertních médií – tištěná, elektronická); odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu (prokázat znalost finančních produktů ve vztahu k nemovitým věcem (koupě/prodej); nájem – možnosti financování; obvyklé aktuální úrokové sazby; rozdíl mezi bankovní a nebankovní půjčkou; možná rizika různých finančních produktů; role spoluručitele).

Ad. B) ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY

Ústní část zkoušky je individuální pohovor uchazeče o zkoušku se zkušební komisí, kdy se prověřují zejména znalosti související s výkonem činnosti realitního zprostředkovatele. Tento pohovor je nasměrován na vybraná témata jako jsou: posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit (vysvětlit základní pojmy ze stavebnictví vážící se k nemovitým věcem; popsat alespoň tři základní typy staveb a alespoň dva typy nosných a nenosných stavebních konstrukcí; rozlišit a popsat základní stavební prvky; popsat alespoň pět nejčastějších vad a poruch staveb majících vliv na jejich hodnotu; vysvětlit procesy a možnosti získání stavební dokumentace a popsat způsoby ověření její správnosti, komplexnosti a relevance); vykonávání činností realitního zprostředkovatele (popsat aktuální stav realitního trhu a jeho vývojové tendence; vysvětlit postupy a procesy při zprostředkování prodeje/koupě, nájmu nemovité věci; popsat náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, možnosti její tvorby, úprav a roli realitního zprostředkovatele v tomto procesu; popsat postupy při zprostředkování zajištění právních služeb a sjednání finanční úschovy při realizaci prodeje/koupě či nájmu nemovité věci; popsat pravidla, formální náležitosti a možnosti organizačního zajištění prohlídky nemovité věci; uvést minimálně 1 rozdíl v užívání nemovité věci oproti užívání nemovité věci, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo; která je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí); odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu (vysvětlit faktory, které ovlivňují tržní hodnotu jednotlivých typů nemovitých věcí; popsat tři metody stanovení (odhad) tržní hodnoty komerčních a rezidenčních nemovitostí; popsat možné změny nabídkové ceny v průběhu realizace obchodu s nemovitou věcí; popsat postup žadatele při získání hypotečního úvěru a uvést základní způsob výpočtu jeho parametrů podle jeho vstupního kapitálu, věku a výše příjmu; popsat možný postup získání hypotečního úvěru při zatížení nemovité věci zástavním právem ve prospěch jiné banky).

Ad. C) PRAKTICKÁ ČÁST ZKOUŠKY a ÚSTNÍ OVĚŘENÍ

Praktická část státní zkoušky hodnotí schopnost uchazeče o zkoušku samostatně řešit realitní obchodní případ s možností využití počítačové techniky. Součástí je též úprava realitní fotografie, na zkoušce jsou k dispozici tyto programy pro úpravu realitní fotografie: ADOBE PHOTOSHOP a LIGHTROOM. V této části zkoušky je požadováno, aby uchazeč zpracoval realitní obchodní případ a rámcově prakticky popsal postupy potřebné pro jeho realizaci, své myšlenkové pochody komisi vysvětlil, obhájil a reagoval na připomínky a dotazy zkušební komise. Zájemce o zkoušku si vybere připravené modelové situace, vylosuje zadání 4 modelových situací a 11 ústních otázek. Na přípravu má 15 minut. Poté následuje samotná zkouška před komisí, která trvá minimálně 135 minut. Pro úspěšné složení zkoušky musí účastník v ústní a praktické části prokázat znalost všech hodnotících kritérií. Modelové realitní kauzy jsou z těchto oblastí: klient hledá nemovitou věc ke koupi či nájmu; klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k prodeji; klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k nájmu; klient si vybral nemovitou věc, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo, která je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí.

Ústní ověření je v této části zaměřeno především na: posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit (orientovat se v základní stavební výkresové dokumentaci, související s činností zprostředkovatele v oblasti realit; posoudit a zhodnotit stav nemovité věci na základě předložené stavební dokumentace); využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele (navrhnout využití vhodných marketingových nástrojů pro realizaci prodeje/koupě, nájmu nemovité věci; vytvořit inzerát nabízené nemovité věci včetně editace fotografií v případě prodeje či hledání nájemce nemovité věci); vykonávání činností realitního zprostředkovatele (vyhledat s využitím informačních technologií a veřejně přístupných informačních zdrojů poptávanou nemovitou věc (například dům, byt, pozemek, komerční objekt, skladový nebo výrobní areál apod.) dle konkrétně zadaných parametrů (lokalita, typ nemovitosti, velikost a dispozice, stav, způsob využití, maximální cena apod.); vyhledat všechny dostupné relevantní informace (dokumenty) o nemovité věci prostřednictvím veřejně dostupných internetových zdrojů, databází s využitím informačních technologií a dle zadání; provést analýzu všech získaných informací o nemovité věci a doporučit optimální postup při jejím prodeji/koupi, nájmu; vést obchodní jednání o zvolené nabídce nemovité věci); aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele (popsat a na modelovém případu aplikovat základní náležitosti Etického kodexu CEPI realitního zprostředkovatele); odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu (stanovit nabídkovou cenu nemovité věci či obvyklé výše nájemného s využitím znalostí aktuálních tržních cen nemovitých věcí v dané lokalitě, případně s využitím dalších postupů (například s využitím cenových map) a s ohledem na skutečný stav nemovité věci).

Zdroj: https://www.narodnikvalifikace.cz/…ici-standard, upravila Mgr. Ing. Pavla Ranglová