Povinnost realitního zprostředkovatele být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn…

Zákon č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování (dále též jen „realitní zákon“, popř. „ZRZ“) od své účinnost (3. 3. 2020) ukládá (dle § 7) realitnímu zprostředkovateli povinnost být po celou dobu své činnosti pojištěn, a toto pojištění předložit Ministerstvu pro místní rozvoj do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o pojištění (stejnopisem nebo úředně ověřenou kopií této pojistné smlouvy).

Realitní zprostředkovatel má stejnou informační povinnost při každé změně této smlouvy, která má vliv na změnu limitu pojistného plnění nebo výši sjednané spoluúčasti, dále též o případné výpovědi či odstoupení od této pojistné smlouvy. Jako každá nesplněná zákonná povinnost má své sankce, v tomto případě činí výše sankce za nesplnění výše uvedeného až 1 mil. Kč.

Výše specifikované pojištění realitní zprostředkovatel uzavírá pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce. Pojištění musí být sjednáno u pojistitele, který je dle zákona upravujícího pojišťovnictví oprávněn provozovat tento typ pojištění na území ČR, a musí být sjednáno tak, aby spoluúčast (byla-li sjednána) nepřekročila 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění. Limity pojistného plnění výše uvedené se snižují na 50% realitním zprostředkovatelům, kteří jsou na základě smlouvy uzavírané v písemné formě s jinou právnickou osobou, jež je realitním zprostředkovatelem, oprávněni poskytovat realitní zprostředkování pouze jménem takové právnické osoby nebo svým jménem s nezaměnitelných užitím obchodního jména nebo obchodní značky takové právnické osoby.

V souladu se zákonnou dikcí je třeba dodat, že realitní zprostředkovatel má taktéž povinnost předložit zájemci o realitní zprostředkování na vyžádání pojistku potvrzující uzavření pojistné smlouvy..=

Autorka: Mgr. Ing. Pavla Ranglová │právník & zapsaná mediátorka & rozhodce & autorizovaná osoba pro „realitní zkoušku“│