ROZHODČÍ ŘÍZENÍ (ARBITRÁŽ)

Co je to rozhodčí řízení?

Rozhodčí řízení je dalším ze způsobů mimosoudního řešení sporů, které bývá užíváno jako náhrada soudního řízení v oblasti majetkových sporů, a to nezávislými a nestrannými rozhodci. Je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen zák. o rozhodčím řízení).

Podstatou rozhodčího řízení je dohoda stran o postoupení nalezení řešení sporu třetí nezávislé straně (rozhodci, arbitrovi), která následně činí kroky k vydání závazného rozhodnutí ve formě rozhodčího nálezu.

Rozhodčí nález má stejné účinky jako klasické soudní rozhodnutí. Vykonatelný rozhodčí nález je exekučním titulem.

Jaké jsou výhody rozhodčího řízení?

Mezi jeho hlavní výhody (ve srovnání se soudním řízením) můžeme uvést neveřejnost, rychlostvýrazně nižší náklady.

Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů ze smluv, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel, sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců, anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva).

Chcete se dozvědět z této oblasti více?

Co přesně znamená rozhodčí smlouva, rozhodčí doložka, podmínky pro výkon profese rozhodce a jak probíhá rozhodčí řízení? Veškeré tyto informace naleznete v publikaci Nejen zapsaný mediátor v praxi I. – vhled do mediace, kterou si můžete zakoupit v našem e-shopu, který je součástí tohoto webu.