MEDIACE

Mediace byly v České republice používány k řešení sporů již delší dobu, avšak nebyly upraveny zákonem a nikdo nad nimi neměl dohled. Tato situace se změnila až nabytím účinnosti zákona č. 202/2012 Sb., tedy Zákona o mediaci, a to 1. 9. 2012. Od tohoto data dostal mediační proces formální strukturu, kdy byly stanoveny podmínky pro výkon profese „zapsaného mediátora“. Zapsaný mediátor, na rozdíl od mediátora, má povinnost mlčenlivosti, vede proces mediace v rámci platné zákonné legislativy, započetím mediace staví promlčecí a prekluzivní lhůty. Mediační dohodu má soud povinnost schválit – je-li v souladu s platným právem, do 30 dnů, a to formou smíru.
Výhodou mediace, ve srovnání se soudním řízením, je její rychlost, menší formálnost, výrazně nižší náklady a zejména výsledek je v rukou zúčastněných stran.

Podrobné informace a zákonnou dikci naleznete v našem e-shopu v publikacích – NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI I.–V.

Nabízíme alternativní řešení sporů v těchto oblastech:

OBCHODNÍHO A KORPORÁTNÍHO PRÁVA

  • řešení sporů v podnicích, obchodních korporacích a institucích, mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, sporné otázky mezi korporacemi o nedodržení obchodních smluv, neshody společníků a statutárních orgánů aj.

OBČANSKÉHO PRÁVA

  • zejména v oblasti vypořádání SJM, sousedské spory, věcná břemena, nájemní smlouvy, spotřebitelské smlouvy aj.

PRACOVNÍHO PRÁVA

  • řešení sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci – nároky z pracovněprávních vztahů, dále vzájemné vztahy mezi zaměstnanci aj.