ARB-MED

Nabízíme k řešení obchodních sporů kombinaci mediace a rozhodčího řízení prostřednictvím institutu ARB-MED (arbitráž – mediace). Jeho průběh je v první fázi shodný s rozhodčím řízením, tedy probíhá výslech sporných stran, svědků, navrhování a podrobné studium důkazních materiálů. Rozhodce je zde v postavení posuzovatele a vynáší v tomto sporu rozhodnutí. Stranám se však nesděluje znění rozhodčího nálezu okamžitě, ale před jeho zveřejněním dostávají strany konfliktu poslední možnost k vyřešení konfliktu formou mediace. Arbitr vloží své rozhodnutí do obálky, která je stranami otevřena pouze v případě, kdy se jim v rámci následné mediace nepodaří dojít k dohodě. Také v tomto procesu je důležité, aby byla osoba mediátora odlišná od osoby rozhodce, a tímto byla zachována povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se mediátor dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, která je zakotvena v zákoně o mediaci.